Choose another country or region to see content specific to your location.

Околна среда

Околна среда

Екологични проблеми пред всички:

Изменението на климата е най-голямото екологично предизвикателство пред света днес. Повишаващите се глобални температури ще доведат до промяна във времето, покачване на морското равнище и по-голяма честота и интензивност на екстремните метеорологични явления. Ефектите ще бъдат усетени в международен план и може да има сериозни проблеми за хората в региони, които са особено уязвими по отношение на промените.

Изменението на климата представлява значително предизвикателство пред международната общност. Има и огромни възможности, ако ние сме готови да предприемем действия.

Парниковият ефект

Част от енергията на слънцето се задържа в нашата атмосфера, тъй като тя се отразява обратно от земята към космоса. Този естествен процес се нарича парников ефект, тъй като атмосферата действа както стъклените стени на парника; тя пропуска слънчевите лъчи да влязат, но задържа топлината вътре.

Газовете, които правят това да се случва, "парниковите газове" са предимно водни пари и въглероден диоксид. С отделянето на повече въглероден диоксид и други парникови газове от хората в атмосферата, парниковият ефект става по-силен. Това причинява неестествена промяна на климата на земята.

Изменението на климата е една от най-сериозните екологични заплахи пред света днес. Неговото въздействие ще се усети в целия свят, тъй като покачването на морското равнище заплашва съществуването на някои малки островни държави и поставя милиони хора в риск. Повишаването на температурите, сушите и наводненията ще се отразят на здравето на хората и начина им на живот и ще предизвикат необратими загуби на много видове растения и животни.

Основни въздействия

Ние трябва да се опитаме да намалим емисиите на парникови газове, ще изпитаме промяна на климата, която вероятно ще има ефект върху околната среда в света, икономиката и обществото, включително:

  • Покачване на морското равнище
  • Наводнения в бедните страни
  • Недостиг на храни и болести
  • Тежък недостиг на вода
  • Загуба на тропическите гори
Рециклиране на отпадъци

Дефиниции: "отпадък" е "... всяко вещество или предмет ... което собственикът му изхвърля или възнамерява или се изисква да изхвърли".

"Рециклиране" е "... да премине отново през цикъл, да повтори процеса от самото начало, или да се подложи на повторна употреба или подновяване."

Отпадъците допринасят за изменението на климата, всяка година ние генерираме около 100 милиона тона отпадъци от домакинствата, търговията и индустрията, взети заедно. За съжаление повечето от тях завършват в депа за отпадъци, където се генерира метан, който е мощен парников газ.

Предприемането на действия относно отпадъците е от съществено значение, тъй като ние консумираме природните ресурси с темпо, вредно за околната среда и допринасяме ненужно за изменението на климата.

Рециклирането на пластмаси, стъкло, калай, алуминий, хартия/картон и други материали може да бъде лесно, просто изисква малко повече мисъл и време.